Klinische visitatie voor ONT-leden

Klinische visitatie is een kwaliteitsinstrument dat op initiatief van de ONT ontwikkeld is door Roozeboom consulting. Het doel van de visitatie is dat tandprothetici op een onbevangen manier ervaring en kennis met collega’s delen om de kwaliteit van de zorgverlening op een hoger niveau te brengen. De visitatie richt zich met name op het klinische gedeelte van de praktijkvoering.

De volgende onderwerpen komen tijdens de visitatie aan bod: patiënttevredenheid, omgaan met hygiëne en infectiepreventie, de samenwerking met verwijzers, de behandelplannen en de bijbehorende patiëntendossiers, en nieuwe materialen, werkmethoden en techniekwerk.

Het kwaliteitshandboek wordt niet besproken en getoetst tijdens de visitatie. Dit wordt namelijk al getoetst tijdens de driejaarlijkse ISO 9001 certificering. De klinische visitatie richt zich op de zorginhoudelijke taken en daarbij behorende technische vaardigheden.

Samenstelling visitatieteam
Hoe werkt het? Klinische visitatie binnen de tandprothetiek vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Tandprothetici die zich willen laten visiteren dienen zich aan te melden via de site van Roozeboom consulting. Roozeboom consulting stelt de visitatieteams samen en koppelt een team aan de te visiteren tandprotheticus. Een visitatieteam bestaat uit twee gekwalificeerde en praktiserende tandprothetici.

De frequentie van een klinische visitatie is één keer in de drie jaar. Dit betekent dat je één maal in de drie jaar kan worden gevisiteerd. Als tegenprestatie dien je zelf twee keer zitting te nemen in een visitatieteam voor het uitvoeren van een visitatie.

Uitvoeren van de visitatie
De te visiteren tandprotheticus krijgt van Roozeboom consulting twee visiteurs toegewezen. De te visiteren tandprotheticus neemt zelf contact op met de leden van het visitatieteam om een afspraak in te plannen. De visitatie duurt ongeveer drie uur en kan ook in de avonduren plaatsvinden. De klinische visitatie moet ter plaatse leiden tot een ideeënuitwisseling op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid

Kosten
Er zijn aan het meedoen van een klinische visitatie geen kosten verbonden. Men dient wel als tegenprestatie twee keer zitting te nemen in een visitatieteam om een andere praktijk te visiteren. In totaal ontvangt u 15 KRTP punten voor het gehele traject. Indien de tegenprestatie niet wordt nagekomen of als men de taak als visiteur niet serieus neemt, zal het totaal van 15 punten niet worden toegekend!

Aanmelding
Klikt u hier voor aanmelden.

KRTP punten: 15