Een door collegae in de praktijk uitgevoerd onderzoek, op basis van binnen de tandprothetiek geldende normen en wetgeving. Hierbij worden de zorgverlening en de omstandigheden waaronder deze plaatsvindt kritisch bekeken, teneinde te waarborgen dat de zorg van goed niveau, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend.

Relevante documenten

»    De Kwaliteitswet zorginstellingen

»    WIP richtlijnen

»    De Wet BIG

»    Formulier 8 verslag klinische visitatie

»    Geheimhoudingsverklaring

Werkwijze

Samenstelling visitatieteam
Tandprothetici die zich willen laten visiteren dienen zich schriftelijk aan te melden via de site van Roozeboom consulting. Klinische visitatie binnen de tandprothetiek vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Roozeboom consulting beheert de poule met tandprothetici.

Een visitatie team bestaat uit twee gekwalificeerde en praktiserende tandprothetici. De frequentie van een klinische visitatie is één keer in de 5 jaar. Dit betekent dat u één maal in de vijf jaar kan worden gevisiteerd en als tegenprestatie minimaal zelf twee keer zitting neemt in een visitatieteam voor het uitvoeren van een visitatie.

Tandprothetici die zich aanmelden voor een visitatie, hebben ten allen tijde een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de door hen uitgevoerde visitatie. Hiervoor tekenen de visiteurs de geheimhoudingsverklaring. Deze  geheimhoudingsverklaring wordt door de gevisiteerde praktijk gearchiveerd.

De standplaats van de leden van het visitatieteam dient op minimaal 20 km afstand te zijn van de te visiteren praktijk. De visiteurs dienen niet betrokken te zijn bij de te visiteren praktijk.

De te visiteren tandprotheticus kan gemotiveerd bezwaar maken bij Roozeboom consulting tegen de leden van het visitatieteam. De visiteur(s) zullen dan worden vervangen.

Uitvoeren van de visitatie
De te visiteren tandprotheticus krijgt van Roozeboom consulting twee visiteurs toegewezen. De te visiteren tandprotheticus neemt contact op met de leden van het visitatieteam om een afspraak in te plannen. De tijdsduur van een visitatie bedraagt ± drie uur.

De klinische visitatie moet ter plaatse leiden tot een ideeënuitwisseling op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

De visiteurs hebben de volgende taken:

 De omstandigheden te inventariseren en te beoordelen waaronder en de manier waarop de gevisiteerde tandprotheticus zorg verleent.

 • Willekeuring vijf patiëntendossiers uit het systeem te kiezen en deze vervolgens te bespreken met de te visiteren tandprotheticus.
 • Het zo nodig doen van aanbevelingen voor de verbetering van de kwaliteit van de verleende zorg. 
 • De resultaten en de aanbevelingen van de visitatie worden tijdens de visitatie door de visiteurs vastgelegd op het klinische visitatieformulier. Aan het einde van de visitatie worden de conclusies en aanbevelingen met de gevisiteerde gedeeld. Het visitatie formulier wordt door de beide visiteurs en de gevisiteerde getekend. Het visitatierapport wordt gearchiveerd in de blauwe map kwaliteitsregistraties van het kwaliteitshandboek. Voor het ontvangen van de punten voor  het KRTP dient u een kopie van het verslag op te sturen naar het de bureaumanager van de Roozeboom consulting

Het programma van een klinische visitatie
Het programma kent ten minste de volgende onderdelen:

 • Ontvangst van het visitatieteam en rondleiding door de praktijk.
 • Tekenen van de geheimhoudingsverklaring door de visiteurs
 • Bespreken van de resultaten van het patiëntenenquête.
 • Het doornemen van de 5 patiëntendossiers.
 • Bespreken van patiëntenklachten in de praktijk.
 • Intercollegiaal overleg betrokken tandarts, implantoloog en kaakchirurg.
 • Het beoordelen van het onderhanden zijnde werk in of van het TTL.
 • Het vastleggen van de resultaten van visitatie op het visitatieformulier.
 • Het eindgesprek met de gevisiteerde.

Bezwaar en beroep
Indien de gevisiteerde niet eens is met de werkwijze of de conclusies of de aanbevelingen van het visitatieteam kan hij bezwaar maken bij het bestuur van de ONT. Het bestuur van de ONT heeft hiervoor een vertrouwenspersoon aangesteld die de zaak in behandeling zal nemen. De vertrouwenspersoon zal binnen twee maanden met een bindend oordeel en advies komen.

Zware afwijkingen
Indien het team van visiteurs tijdens de visitatie zwaarwegende constateringen doen, dienen deze te worden voorgelegd aan de vertrouwenspersoon van de ONT. De vertrouwenspersoon zal binnen twee maanden met een bindend oordeel en advies komen.

Aanmelden via: info@roozeboomconsulting.nl

15 KRTP punten in CANMED rol PROFESSIONALITEIT