Kwaliteit van tandprothetische zorgverlening

Het KRTP is het openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandprothetici in Nederland. Tandprothetici die ingeschreven staan in het openbare kwaliteitsregister houden aantoonbaar hun kennis en deskundigheid op peil. Het uitgangspunt van het Kwaliteitsregister Tandprothetici is dat ‘een leven lang leren’ bijdraagt aan de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening. Het KRTP registreert alle deskundigheidsbevorderende activiteiten van tandprothetici.  

Registratie heeft als doel:

  • Te borgen dat de tandprotheticus gedurende zijn of haar loopbaan over voldoende actuele deskundigheid beschikt voor de uitoefening van zijn beroep;
  • De kwaliteit van zorg te bevorderen voor zover deze beïnvloed wordt door de deskundigheid en het functioneren van de tandprotheticus.

Organisatie

Oprichting
Het Kwaliteitsregister Tandprothetici bestaat sinds 2012. Het KRTP valt onder het bestuur van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en bestaat uit een commissie KRTP en een Beroepscommissie KRTP. Beide organen worden ondersteund door het bureau van de ONT.

Bureau KRTP
Tandprothetici en opleiders hebben doorgaans contact met de medewerkers van het secretariaat. Zij behandelen dagelijks alle aanvragen voor registratie. Verder ondersteunt het bureau KRTP het bestuur en de commissies. Het KRTP bureau staat de commissieleden bij met advies en geeft uitvoering aan de normen en reglementen van het KRTP.  

Commissie KRTP 
Voor het beheer en onderhoud van het Kwaliteitsregister Tandprothetici heeft het bestuur van de ONT de commissie KRTP ingesteld. Deze commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het registratiereglement KRTP en is onder meer belast met de volgende taken:

  • Het afhandelen van verzoeken tot inschrijving volgens de Registratienorm KRTP en het Registratiereglement KRTP;
  • Het afhandelen van verzoeken tot accreditatie;
  • De beoordeling van deskundigheid bevorderende activiteiten en het toekennen van de punten aan de erkende activiteiten.  

De commissie KRTP bestaat uit tenminste 3 (drie) leden en wordt ondersteund door het bureau. Zij kan daarbij taken en bevoegdheden mandateren aan het bureau van de ONT.